Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálati kötelezettség 2017.

 • Mikor kötelező a könyvvizsgálat?
 • Ki választja meg a könyvvizsgálót?
 • Ki választható könyvvizsgálónak?
 • Könyvvizsgálói díjak
 • Mik a garanciák?
 • Törvényi háttér!

A könyvvizsgálati kötelezettséget több jogszabály is előírhatja Magyarországon, de ezek közül is az első és legfontosabb a 2000 évi C. számú Számviteli törvény. Azon vállalkozás, amelyik a számviteli törvény alapján könyvvizsgálatra kötelezett, annak biztos, hogy könyvvizsgálót kell megbíznia az éves vagy egyszerűsített éves beszámolójának auditálásával.

 

Könyvvizsgálat (audit) – Miért fontos?

A könyvvizsgálat a gazdálkodó szervezetek törvény által kötelezően előírt, tevékenységét nyilvántartó folyamat (könyvelés) számadatai eredményeként összeállított éves beszámoló tartalmi hitelességét, megbízhatóságát, a valóságnak való megfelelését és szabályszerűségét hivatott hitelesíteni. A könyvvizsgálat tehát, leegyszerűsítve, a gazdasági társaság könyvelésének és gazdálkodása szabályosságának egyféle felügyelete, ellenőrzése.

Különös súllyal esik latba a könyvvizsgálat azon társaságok tekintetében, ahol a tulajdonos nem vesz részt a menedzsment munkájába, ahol a társaságot részvényesek, pénzügyi befektetők tulajdonolják illetve ahol a társaság finanszírozásában fontos a hitelezők (bankok) szerepe.

Ezen tényezők a társaság könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolójából egy szigorúan szabályozott és magas szakmai követelményeket teljesítő könyvvizsgáló által lefolytatott eljárás nyomán, megbízható és valósághű képet kapnak az illető társaság valós pénzügyi, gazdasági helyzetéről, vagyonáról, kötelezettségeiről,  működésének szabályosságáról és átláthatóságáról. Ez a kép elengedhetetlen a megalapozott tulajdonosi vagy éppen hitelezői döntések meghozatalában a társaság vonatkozásában.

 

Kötelező! Ajánlott!

Magyarországon minden olyan társas vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett, melynek éves nettó árbevétele a tárgyévet megelőző két év átlagában meghaladta a 300 millió forintot vagy az átlagosan foglalkoztatottak létszáma a tárgyévet megelőző két üzleti évben meghaladta az 50 főt.

Bár jogszabály nem írja elő, ajánlott könyvvizsgálót választani minden olyan társaságnak, mely szeretné önmagát komolyan venni, partnerei felé hiteles képet mutatni és gazdálkodási hatékonyságának növelése érdekében magasan képzett szakember független véleményére is támaszkodni.

 

Ki választja meg és mennyi időre  a könyvvizsgálót?

A könyvvizsgálót a gazdasági társaság legfőbb szerve választja meg, azaz Kft. esetében a taggyűlés, részvénytársaságok esetén a közgyűlés.

A törvény értelmében ( Ptk.) a könyvvizsgáló  legfeljebb 5 évre választható.

A társasági szerződésben, alapító okiratban kell rögzíteni a könyvvizsgáló személyét, könyvvizsgáló társaság fontosabb paramétereit.

A taggyűlési, közgyűlési határozat az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) előírásai alapján tartalmazza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeit és díjazását, valamint felhatalmazza az ügyvezetést a szerződés megkötésére. Az új Ptk. szerint a szerződéskötésre 90 nap áll a felek rendelkezésére.

 

Ki lehet könyvvizsgáló:

 • magánszemély
 • gazdasági társaság

 

A könyvvizsgáló (auditor)

Könyvvizsgálati tevékenységre kizárólag okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező személy jogosult, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja.

A könyvvizsgálat folyamata a magyar könyvvizsgálati standardok és a Számviteli törvény szerint meghatározott.

A könyvvizsgálat tartalmi elemeiről itt olvashat.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara által ajánlott könyvvizsgálati díjakról itt tájékozódhat.

 

Könyvvizsgálati szolgáltatásaink:

A  Ptk., valamint a Könyvvizsgálói Kamara előírásai alapján engedélyezett és általunk nyújtott szolgáltatások, a Nemzeti és Nemzetközi Számviteli Standardoknak megfelelően, a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

 • Szokásos évközi, év végi beszámolók auditálása
 • Cégek átvilágítása
 • Üzleti vagy cégérték meghatározása
 • Támogatások, pályázatok auditálása
 • Átalakulás, egyesülés, beolvadás, szétválás vagyonmérlegének auditálása
 • Nemzetközi árufuvarozási engedélyek kiadásához könyvvizsgálói jelentés
 • Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások

 

Szabályzatok:

 • Pénzmosási szabályzat
 • Számviteli politika

 

Könyvvizsgálói jelentés minták, típusok:

 

Garanciák:

 • évente kötelező továbbképzések, kreditrendszerben
 • minőségbiztosítás a kamarai minőség-ellenőrzéseken keresztül
 • szakmai felelősségbiztosítás (lásd itt)
 • átlátható ellenőrizhető működés